Śledź nas na:Funkcje i metody badań socjologii pracy

Funkcja diagnostyczna polega na ocenie konkretnego zakładu z punktu widzenia jego wydajności, efektywnością, konkurencyjności.

Funkcja prognostyczna umożliwia odpowiedź na pytanie: co nastąpi w zakładzie w wyniku takich a nie innych działań podejmowanych w odniesieniu do danych zjawisk lub procesów w świetle poznanych już prawidłowości funkcjonowania zakładu.

Funkcja sojotechniczna polega na dostarczaniu naukowej wiedzy tym wszystkim, którzy podejmując w zakładzie decyzje, pragną przy przewadze procesów integracyjnych nad dezintegracyjnymi osiągnąć wzrost efektywności, skuteczności i sprawności działania całego zakładu.

Funkcja humanistyczna socjologii pracy jest wyrazem humanistycznego nurtu w badaniach procesów pracy oraz sposobach i zasadach kierowania nimi. Umożliwia ona orientację w całokształcie złożonych procesów społecznych dokonujących się we współczesnych społeczeństwach, ułatwia zrozumienie kierunku i głównych sił napędowych przemian w zakładzie pracy. Należy podkreślić jednak, że socjologia pracy jako nauka dostarcza praktyce nie recept, lecz wiedzę. Decyzje praktyczne powinny być o tę wiedzę wzbogacone.

Socjologia pracy opiera się na badaniach typu socjopsychologicznego. Badania tego typu są procesami złożonymi, na który składa się wiele czynności badawczych. Najogólniej można wyróżnić w nich takie typy postępowania badawczego, jak:

  1. Postawienie problemu, tzn. dokładne określenie tego, co badać, jakie przestrzenie i czasowe elementy zakładu nas interesują, za pomocą, jakich wskaźników je opisywać. Konieczność posługiwania się wskaźnikami wynika stąd, iż często przedmiot badania nie jest bezpośrednio obserwowalny. Zasadą organizującą postępowanie badawcze są cele i zadania zakładu pracy, któremu badania mają służyć.

  2. Sformułowanie hipotez roboczych związanych z przyjętym problemem, tzn. sformułowanie zadań, których prawdziwość chcemy zweryfikować lub zdań, w których chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie i istniejące związki i zależności między badanymi zjawiskami, wskazanie przewidywanego systemu zależności i pytań.

  3. Określenie sposobu gromadzenia i opracowania interesujących informacji z punktu widzenia problemu badawczego i rozstrzygnięcie przyjętych hipotez, czyli wybór metody i przygotowanie narzędzi badawczych.Zobacz także