Śledź nas na:Funkcje i metody badań socjologii pracy

Pomiar socjometryczny (zwany również testem socjometrycznym) - jest metodą pozwalającą na stosunkowo szybkie poznanie wzajemnych oddziaływań zachodzących między poszczególnymi członkami załogi w małych grupach pracowniczych, na przykład brygadach, sekcjach. Technika ta jest szczególnie przydatna w polityce kadrowej, jeśli chcemy kształtować zespoły pracownicze, w których szczególną rolę odgrywają postawy współpracy i współdziałania. Pomiar socjometryczny pozwala określić zachowania i upodobania członków grupy, zdolność grupy do realizacji powierzonych zadań, strukturę społeczną grupy i zmiany ilościowe w niej zachodząca oraz rysujące się w grupie podziały. Przedstawia indywidualne pozycje poszczególnych członków grupy, a co za tym idzie, ułatwia wskazanie przywódców oraz członków grupy nieakceptowanych przez grupę. Samo narzędzie pomiaru socjometrycznego jest stosunkowo proste. Złożona i trudna jest natomiast analiza testów socjometrycznych1.

Pomiar socjometryczny to technika pozwalająca na stosunkowo dobre poznanie niektórych postaw członków załogi, istotnych z punktu widzenia pracy kadrowej.

W szczególności zaś wpływających na: racjonalne organizowanie grupy w celu wykonania określonych zadań, harmonizowania nieformalnego życia grupy z jej życiem oficjalnym, wyodrębnianie osób cieszących się zaufaniem wszystkich, mogących być kierownikiem, porównanie grup pod względem struktury wewnętrznej, stopnia integracji w czasie i przestrzeni. Pomiar socjometryczny nie dostarcza niestety informacji o przyczynach powyższych zjawisk. Dlatego, aby pomiar socjometryczny nie tylko odczytać, ale i zinterpretować w sposób pełny, potrzebna jest informacja na temat motywów określonych wyborów. Informacje taką możemy uzyskać za pomocą innych metod badawczych.

 

Testy i skale należą do najbardziej specjalistycznych metod poznania zakładu pracy. Przeprowadza się je za pomocą przyrządów zadań, pytań, sytuacji wywołujących określone, obserwowalne i najczęściej mierzalne reakcje. Prowadzenie testów i sporządzanie skal wymaga specjalistycznego przygotowania. Zaletą testów i skal jest to, że w porównaniu z innymi metodami znacznie ułatwiają prognozę funkcjonowania zakładu pracy w związku z przewidywaniem zachowań pracowników w pracy, określają ich uzdolnienia specjalne, sprawność ruchową, skłonności, cechy osobowości, inteligencję, wiedzę, upodobania itp. Cechy pracowników, które należy mierzyć, powinny wynikać i być określone potrzebami zakładu. Sprawą socjometrii jest natomiast tak opracować i dobrać testy, aby dały najlepsze wyniki przewidywania zachowań pracowników.Zobacz także