Śledź nas na:Funkcje i metody badań socjologii pracy

Obok wyżej wymienionych, podstawowych metod badania stosowanych w socjologii pracy, można wskazać wiele metod pośrednich bądź mieszanych znajdujących zastosowanie w badaniu procesów pracy. Metody pośrednie dostarczają nam informacji o zakładzie na podstawie analizy rozmaitych źródeł pośrednich takich jak: techniczno - ekonomiczne wskaźniki działalności przedsiębiorstwa, wskaźniki ilustrujące zjawiska dezorganizujące funkcjonowanie zakładu pracy itp. Do metod mieszanych poznania zakładu zalicza się każde takie postępowanie, w którego trakcie wykorzystuje się rozmaite techniki badawcze, na przykład analizę dokumentów, badania ekspertów, podejście problemowe:

Analiza dokumentów polega na uzyskiwaniu informacji o stanie zakładu na podstawie badania takich dokumentów, jak: statut, księgi służb, zakresy obowiązków, schemat organizacyjny, protokoły z kontroli itp.

Badania ekspertów polegają na wysyłaniu do zakładu pracy kolejno kilku ekspertów w celu przeprowadzenia obserwacji przebiegu procesu pracy. Każdy z ekspertów sporządza raport, przy czym raporty następnych ekspertów uzupełnia się dodatkowymi uwagami po przekazaniu im raportów ich poprzedników. Otrzymane wyniki stają się podstawą do ustalenia zmian w funkcjonowaniu procesu pracy w zakładzie.

Podejście problemowe polega na przedstawieniu członkom załogi jakiegoś problemu do rozstrzygnięcia. Prowadzący dyskusję może wówczas zorientować się, co do postaw zbiorowych występujących wśród pracowników i ujawnić ich podejście do problemu i interakcje grupowe.

 

O wyborze metody i techniki badawczej decyduje problem badawczy, a ten uzależniony jest od prezentowanego - świadomie bądź nieświadomie - nurtu lub kierunku socjologii pracy.

 

1 J. Brzeziński

 Zobacz także